โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

หมายถึง

องค์การอนามัยโลก (WHO,1998) ได้ให้คำจำกัดความของ
“โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ” ดังนี้ “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คือ โรงเรียนที่มีขีดความสามารถแข็งแกร่ง มั่นคง ที่จะเป็นสถานที่ที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อการอาศัย ศึกษา และทำงาน”
“A health  promoting school is a constanly
strengthening its capacity as a healthy setting for living, learning and working”
ส่วนคำจำกัดความที่สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2545) เรียบเรียงขึ้นคือ
“โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คือ โรงเรียนที่มีความร่วมมือร่วมใจกัน พัฒนาพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ อย่างสม่ำเสมอเพื่อการมีสุขภาพดีของทุกคนในโรงเรียน”

แนวคิดของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

แนวคิดของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นแนวคิดที่กว้างขวางครอบคลุมด้านสุขภาพ อนามัยในทุกแง่ทุกมุมของชีวิต ทั้งในโรงเรียนและชุมชน นั่นคือ ความร่วมมือกันผลักดันให้โรงเรียนใช้ศักยภาพทั้งหมดที่มี อยู่เพื่อพัฒนาสุขภาพของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนครอบครัวและชุมชน ให้สามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเองและผู้อื่น
ตัดสินใจและควบคุมสภาวการณ์และสิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
จะเห็นได้ว่าแนวคิดดังกล่าวก่อให้เกิดโอกาสในการพัฒนานโยบาย ระเบียบและโครงสร้างการส่งเสริมสุขภาพทุกเรื่องที่โรงเรียนและชุมชน สามารถดำเนินการร่วมกันการทำงานเป็นทีมโดยมีผู้นำที่เข้มแข็งทุก ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและตกลงกันในเป้าหมายต่างๆภายใต้ การผสมผสานแนวคิดของการพัฒนาด้านการศึกษาและด้านสุขภาพ

ประโยชน์

ผลกระทบและประโยชน์ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ในระยะยาว ดังนี้
นักเรียนได้รู้วิถีชีวิตในการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
โรงเรียนได้รับประโยชน์จากผู้ปกครองและองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนร่วมระดมความคิด ระดมทรัพยากรและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในการพัฒนา โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผู้ปกครองและสมาชิกของชุมชนจะได้รับความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดทักษะการดูแลสุขภาพที่ทันสมัย
ชุมชน สังคม และประเทศชาติจะพัฒนาก้าวไกลโดยมีพื้นฐาน ที่แข็งแกร่งเมื่อประชากรมีการศึกษาและสุขภาพที่ดี

การเข้าร่วมโครงการ

โรงเรียนที่ี่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คือ โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนที่ แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานต้นสังกัดในระดับจังหวัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจะได้รับคู่มือการดำเนินงาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพไว้ใช้ในการดำเนินงานและัพัฒนาสู่การประเมิน เพื่อรองรับในระดับต่างๆต่อไป

โรงเรียนบ้านไชยสถาน เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

ครูผู้รับผิดชอบ

นางจุราณีย์  ศรีปัญญา

กิจกรรม

  • โครงการเด็กไทยฟันดี ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลเวียงสา

กิจกรรมที่โรงเรียนเริ่มดำเนินการเพื่อสนับสนุนโครงการเด็กไทยฟันดีในปีการศึกษา 2553 นี้คือ

1.จัดหาแปรงสีฟัน ยาสีฟันสำหรับนักเรียนทุกคน

2.จัดทำที่เก็บแปรงสีฟัน แก้วน้ำให้เป็นระเบียบดูแลรักษาง่าย

3.กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน และตรวจฟัน

4.ปลูกฝังให้นักเรียนเห็นความสำคัญของฟันและเรียนรู้วิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธี

  • กิจกรรมฮูล่าฮูก

การออกกำลังกายในภาคเช้าก่อนเข้าห้องเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: